Hội nghị cho ý kiến đối với 2 báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII

Ngày 20-2-2017, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo và các chuyên gia của hai cơ quan cho ý kiến đối với 2 báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII vào tháng 5 năm 2017: Báo cáo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Báo cáo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

LƯỢT TRUY CẬP: 24708558